19.04.2024

Zarząd opublikował wyniki finansowe za 2023 rok

Zarząd opublikował wyniki finansowe za 2023 rok. Rada Nadzorcza rekomenduje wypłatę dywidendy 4,10 zł na akcję.

Wczoraj zarząd opublikował ostateczne wyniki finansowe za ubiegły rok, pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie za 2023 rok potwierdziło wykonanie wcześniej ogłoszonej prognozy finansowej. Digital Network osiągnęła przychody w wysokości 64,3 mln zł (wzrost o 33% r/r/), zysk operacyjny na poziomie  22,7 mln zł (56% r/r), EBITDA w kwocie  33,2 mln zł (wzrost o 40% r/r) oraz zysk netto na rekordowym poziomie 24,7 mln zł (wzrost o 127% r/r). 

Rada Nadzorcza przychyliła się do wcześniejszego wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok. W związku z tym Rada postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 17 mln zł dla akcjonariuszy co oznacza wypłatę 4,10 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za ubiegły rok podejmie najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zapraszamy do lektury pełnego raportu: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Na Dzień I Za Rok Obrotowy Zakończony 31 Grudnia 2023 Roku

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce