Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe 2023 - 2016

Skonsolidowane dane finansowe w tys PLN 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży 64 282 48 391 35 316 50 698 58 839 60 933,80 49 201,41 38 155,43
Zysk (strata) operacyjna (EBIT) 22 733 14 618 11 159 1 285 -2 521 9 293,49 9 293,49 1 534,88
Zysk (strata) brutto 30 977 13 118 11 090 2 133 -15 964 8 467,30 9 007,41 1 489,24
Zysk (strata) netto 24 726 10 898 10 070 -3 766 -15 282 7 916,28 7 757,89 1 169,00
Aktywa trwałe 47 704 43 192 42 602 47 357 58 634 38 463,77 31 906,62 27 535,82
Aktywa obrotowe 53 761 35 062 20 190 15 920 15 210 25 742,26 22 484,56 14 127,19
Zobowiązania długoterminowe 17 753 15 472 11 918 19 273 19 673 3 416,17 759,36 735,55
Zobowiązania krótkoterminowe 23 368 20 549 17 635 19 850 27 380 17 850,55 17 217,67 10 723,15
Kapitały własne 60 344 42 233 33 238 24 154 26 790 42 939,32 36 414,16 30 204,31
Kapitał zakładowy 4 238 962 4 238 962 4 238 4 238 4 238 42 939,32 36 414,16 30 204,31
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję 5,12 PLN 2,05 PLN 1,94 PLN -0,90 PLN -3,16 PLN 1,79 PLN 1,83 PLN 0,33 PLN
Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję 14,49 PLN 9 96 PLN 7,98 PLN 5,80 PLN 6,45 PLN 10,25 PLN 8,67 PLN 7,21 PLN
EBITDA 33 249 23 779 18 782 8 593 3 000 12 002 11 500 5 300
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce