Epicom Ltd 63.76%
Pozostali akcjonariusze 29.66%
Agio Funds TFI 6.57%
Akcjonariusz Ilość akcji Wartość nominalna akcji Wartość nominalna Procent w kapitale zakładowym
Epicom Ltd 2702939 1,00 2702939 63,76%
Agio Funds TFI 278542 1,00 278542 6,57%
Pozostali akcjonariusze 1257481 1,00 1257481 29,66%
Razem 4238962 1,00 4238962 100%
Seria akcji Ilość akcji Liczba głosów z akcji
Seria A 1.956.500 1.956.500
Seria B 470.000 470.000
Seria C 837.000 837.000
Seria D 800.000 800.000
Seria E 55.874 55.874
Seria F 119.588 119.588
Razem 4.238.962 4.238.962