Brak wypłaty dywidendy za 2021 rok

W dniu 29 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.180.704,09 złotych oraz z lat ubiegłych w wysokości 6.512.317,61 złotych z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).

Brak wypłaty dywidendy za 2020 rok

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2020 w kwocie 8.564.338,66 w ten sposób, że:

  1. kwota 967.943,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
  2. kwota 7.596.395,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych Spółki.