Dywidendy

Wypłata dywidendy za 2023 rok

W dniu 16 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 oraz w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy – o treści zgodnej z projektem opublikowanym w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA – postanawiając:

  1. całość zysku netto za 2023 rok w wysokości 14 521 493,29 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  2. część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę 2 557 815,21 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  3. ustalić łączną wartość dywidendy w roku 2024 na kwotę 17 079 308,50 złotych, tj. 4,10 złotych na akcję.

Dzień dywidendy ustalono się na dzień 22 maja 2024 roku.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27 maja 2024 roku.

Wypłata dywidendy za 2022 rok

W dniu 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy,

WZA postanowiło podzielić zysk netto w wysokości 7 546 277,00 złotych w ten sposób, że kwota 3 040 950,05 zł, tj. 0,73 zł na 1 akcję,  przeznaczona została na wypłatę dywidendy, natomiast 4 505 326,95 zł przekazane zostało na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 13 lipca 2023 roku.

Brak wypłaty dywidendy za 2021 rok

W dniu 29 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.180.704,09 złotych oraz z lat ubiegłych w wysokości 6.512.317,61 złotych z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).

Brak wypłaty dywidendy za 2020 rok

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2020 w kwocie 8.564.338,66 w ten sposób, że:

  1. kwota 967.943,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
  2. kwota 7.596.395,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych Spółki.
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce