Dywidendy

POLITYKA DYWIDENDOWA DIGITAL NETWORK SA NA LATA 2024-2025

 

1.DYWIDENDA ZA ROK 2024

Zarząd Digital Network SA (dalej „Spółka”) planuje wypłatę dywidendy za rok 2024  według następujących zasad:

 • na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczone nie mniej niż 20 milionów złotych;
 • pierwsza transza (zaliczka na dywidendę) zostanie wypłacona w grudniu 2024 roku w kwocie minimum 10 milionów złotych a pozostała część w maju lub czerwcu 2025 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024 rok. Zaliczkową formę wypłaty dywidendy uzasadnia zakładana przez Zarząd Spółki dynamika wzrostu w 2024 roku (potwierdzona wynikiem pierwszego kwartału 2024 roku) oraz spodziewana nadwyżka środków gotówkowych w Spółce wygenerowanych w okresie kolejnych kwartałów;
 • ostateczną wysokość dywidendy Zarząd Spółki zarekomenduje w oparciu o roczny, zaudytowany wynik finansowy przy czym na wypłatę dywidendy przeznaczone zostanie od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego Spółki za 2024 rok;
 • dywidenda zostanie powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub/i kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy z zastrzeżeniem, że łączna kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2024 rok;
 • przy określeniu ostatecznej wysokości dywidendy wypłaconej za rok 2024 uwzględniona zostanie rekomendacja Rady Nadzorczej a ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy oraz terminów jej wypłaty podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

2. DYWIDENDA ZA ROK 2025

Zarząd Spółki planuje wypłatę dywidendy za rok 2025 według następujących zasad:

 • wypłacie w formie dywidendy podlegać będzie od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego Spółki za 2025 rok;
 • w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy pierwsza transza (zaliczka na dywidendę) zostanie wypłacona w grudniu 2025 roku w kwocie stanowiącej od 40% do 50% szacowanej dywidendy, a pozostała część zostanie wypłacana w maju lub czerwcu 2026 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok;
 • dywidenda będzie mogła zostać powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub/i kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy z zastrzeżeniem, że łączna kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki za 2025 rok;
 • przy określeniu ostatecznej wysokości dywidendy wypłaconej w 2026 roku uwzględniona zostanie rekomendacja Rady Nadzorczej a ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy oraz terminów jej wypłaty podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Warunki wypłaty dywidend za lata 2024 – 2025

Przy rekomendacji wypłaty dywidend Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę:

 • bieżącą sytuację finansową i płynnościową Spółki oraz ryzyka biznesowe podlegające ocenie w określonych warunkach rynkowych i makroekonomicznych, zdarzenia o charakterze jednorazowym oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa;
 • zapotrzebowanie na konieczność finansowania inwestycji lub potencjalnych akwizycji;
 • zapewnienie środków finansowych na pokrycie obciążeń publicznoprawnych, zobowiązań wynikających z umów handlowych oraz zachowanie bezpieczeństwa finansowego.

Polityka dywidendowa podlegać będzie przeglądom okresowym dokonywanym przez Zarząd Spółki, w szczególności o ile wystąpią okoliczności mające negatywny wpływ na realizację planów sprzedażowych w danym roku obrotowym lub inne czynniki stanowiące przeszkodę w wypłacie dywidendy.

Wypłata dywidendy za 2023 rok

W dniu 16 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 oraz w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy – o treści zgodnej z projektem opublikowanym w dniu ogłoszenia o zwołaniu WZA – postanawiając:

 1. całość zysku netto za 2023 rok w wysokości 14 521 493,29 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 2. część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę 2 557 815,21 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 3. ustalić łączną wartość dywidendy w roku 2024 na kwotę 17 079 308,50 złotych, tj. 4,10 złotych na akcję.

Dzień dywidendy ustalono się na dzień 22 maja 2024 roku.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27 maja 2024 roku.

Wypłata dywidendy za 2022 rok

W dniu 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy,

WZA postanowiło podzielić zysk netto w wysokości 7 546 277,00 złotych w ten sposób, że kwota 3 040 950,05 zł, tj. 0,73 zł na 1 akcję,  przeznaczona została na wypłatę dywidendy, natomiast 4 505 326,95 zł przekazane zostało na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 13 lipca 2023 roku.

Brak wypłaty dywidendy za 2021 rok

W dniu 29 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.180.704,09 złotych oraz z lat ubiegłych w wysokości 6.512.317,61 złotych z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).

Brak wypłaty dywidendy za 2020 rok

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2020 w kwocie 8.564.338,66 w ten sposób, że:

 1. kwota 967.943,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
 2. kwota 7.596.395,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych Spółki.
Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce