Wypłata dywidendy za 2022 rok

W dniu 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy,

WZA postanowiło podzielić zysk netto w wysokości 7 546 277,00 złotych w ten sposób, że kwota 3 040 950,05 zł, tj. 0,73 zł na 1 akcję,  przeznaczona została na wypłatę dywidendy, natomiast 4 505 326,95 zł przekazane zostało na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 13 lipca 2023 roku.

Brak wypłaty dywidendy za 2021 rok

W dniu 29 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Digital Network SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.180.704,09 złotych oraz z lat ubiegłych w wysokości 6.512.317,61 złotych z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji Spółki (agio).

Brak wypłaty dywidendy za 2020 rok

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok 2020 w kwocie 8.564.338,66 w ten sposób, że:

  1. kwota 967.943,45 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
  2. kwota 7.596.395,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych Spółki.