16.02.2022

Potencjalny wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność 4fun Media S.A

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych danych, Zarząd Spółki szacuje, iż skutki wystąpienia COVID-19 będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A z uwagi na prawdopodobne obniżenie poziomu sprzedaży w okresie pierwszego oraz kolejnych kwartałów 2020 roku.

Powodem spodziewanego obniżenia przychodów jest fakt, iż branża reklamowa, stanowiąca obecnie główne źródło przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w istotny sposób odczuje kryzys spowodowany pandemią. Spowolnienie wzrostu gospodarczego wpłynie na konieczność ograniczenia budżetów reklamowych i marketingowych wielu firm zwłaszcza z sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem (m.in turystyka, gastronomia, transport lotniczy) co będzie miało negatywny wpływ na aktywność reklamodawców i w efekcie skutkować będzie spadkiem przychodów w branżach związanych z reklamą.

Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że faktyczne skutki rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. są na ten moment niemożliwe do precyzyjnego oszacowania, głównie z uwagi na uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta oraz z uwagi na wyjątkowo dużą niepewność i zmienność sytuacji rynkowej związaną z brakiem dokładnych informacji na temat czasu trwania zagrożenia epidemicznego i skali wszystkich ograniczeń z tym związanych, a także ich skutków gospodarczych po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Emitenta oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych. Przesunięciu w czasie uległy wszystkie wydatki, w tym inwestycyjne, które nie warunkują kontynuacji poszczególnych segmentów działalności Emitenta. Zarząd na bieżąco dokonuje przeglądu kosztów oraz możliwości ich zredukowania a także zapewnienia płynności finansowej Grupy Kapitałowej. Pracuje także nad opracowaniem długoterminowych scenariuszy oszczędnościowych, których wprowadzenie uzależnione będzie zarówno od czasu trwania pandemii i jej wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej jak i od zapowiadanych rozwiązań legislacyjnych i administracyjnych służących ograniczeniu skutków pandemii na polską gospodarkę.

Zarząd 4fun Media S.A. informuje ponadto, iż podjął wszelkie wysiłki, aby działalność operacyjna Spółki była obecnie prowadzona z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań. Wszyscy pracownicy oraz osoby współpracujące ze Spółką zostały szczegółowo poinstruowane na temat potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego oraz o sposobach jego zapobiegania, wprowadzono pracę zdalną w obszarach, gdzie zastosowanie takiej formy było możliwe bez wpływu na zdolności operacyjne (objęła ona 90% zatrudnionych), a wszystkie pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w środki dezynfekujące.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację Spółki oraz bardziej precyzyjne szacunki wpływu pandemii na wyniki Spółki, zostaną opublikowane w kolejnych raportach bieżących i w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce