15.02.2022

Większościowy akcjonariusz zwiększył swoje zaangażowanie w 4fun Media S.A.

Epicom Ltd., większościowy akcjonariusz 4fun Media S.A. nabył w dniach 31 stycznia i 4 lutego 20202 łącznie 93.296akcji spółki stanowiących 2,2% kapitału zakładowego Spółki. Po dokonaniu transakcji Epicom Ltd. posiada obecnie 2.407.402 akcji Spółki, stanowiących 56,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.407.402 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 56,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Założycielem i głównym wspólnikiem Epicom Ltd. jest Dariusz Stokowski, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4fun Media S.A.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce