Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

I. 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej zwanych „Użytkownikami”) działającego pod adresem https://digitalnetwork.pl/ (dalej zwanego „Serwisem”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce przez usługodawcę – spółkę pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, posługującą się nadanym numerem NIP: 9512085470 oraz numerem REGON: 015547050, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.238.962,00 złotych, opłaconym w całości.

Kto jest administratorem danych osobowych?

I. 2. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą DIGITAL NETWORK S.A. z siedzibą w  Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470 oraz numerem REGON 015547050 (dalej zwana „Spółką” lub „Usługodawcą”), w następującym zakresie:

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Użytkownik Serwisu cele analityczne i statystyczne służące poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”).
Subskrybenci newslettera niezbędność do celów informowania odbiorców o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w zakresie działalności Spółki, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez odbiorcę adres e-mail.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę ze Spółką lub zostały wobec niej podjęte działania przed zawarciem umowy na jej żądanie
 • niezbędność do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie z Panem/Panią kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Osoba uprawniona do reprezentowania, osoba kontaktowa lub inna osoba ze strony podmiotu, który zawarł umowę ze Spółką lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy zawartej ze Spółką
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej ze Spółką, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowa realizacja umowy zawartej ze Spółką oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce / współpracę ze Spółką
 • niezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Obserwujący fanpage Spółki w serwisie Facebook, LinkedIn osoby komentujące treści zamieszczone na fanpage i kontaktujące się za pośrednictwem wiadomości prywatnej cele udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników zadane w komentarzach pod udostępnianymi treściami oraz w wiadomościach prywatnych oraz w związku z aktywnością użytkowników związaną z korzystaniem z fanpage, wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę polegających na zapewnieniu komunikacji z użytkownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W jaki sposób można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

I. 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować w formie pisemnej na adres ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa lub w formie dokumentowej w postaci wiadomości email wysłanej na adres: daneosobowe@digitalnetwork.pl.

Komu będą przekazywane dane osobowe?

I. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne oraz spółki z grupy kapitałowej Digital Network S.A.

I. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

I. 6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnie udzielonej zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem daneosobowe@digitalnetwork.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

I. 7. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

I. 8. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

I. 9. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

I. 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

I. 11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.

I. 12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

I. 13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

I. 14. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

Jakie uprawnienia przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do:

I. 15. Dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, informacji wskazanych w pkt 2.9. Polityki oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

I. 16. Sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe

I. 17. Usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlega Spółka, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce,
 3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

I. 18. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

I. 19. Przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody i w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

I. 20. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie:

 1. przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 2. przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

I. 21. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

II. PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

II. 1. Każda osoba fizyczna (dalej zwany „Wnioskującym”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o  realizację praw wskazanych w pkt 1.15. – 1.20. Polityki.

II. 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w pkt 1.15. – 1.20. Polityki. mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.

II. 3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres DIGITAL NETWORK S.A., adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa lub w formie dokumentowej w postaci wiadomości email wysłanej na adres: daneosobowe@digitalnetwork.pl.

II. 4. W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a  dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

II. 5. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

II. 6. Spółka jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

II. 7. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Spółki.

II. 8. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec przedłużeniu o 2 (dwa) miesiące, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań, aby termin realizacji wniosku nie ulegał wydłużeniu.

II. 9. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w  zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 1. cel przetwarzania,
 2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
 5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
 6. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 7. prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w  przypadku gdy takie prawo przysługuje),
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. 10. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w  powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

II. 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać w formie pisemnej na adres DIGITAL NETWORK S.A., adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa lub w formie dokumentowej w postaci wiadomości email wysłanej na adres: daneosobowe@digitalnetwork.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o  fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Spółkę.

III. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SERWISU

III. 1. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres daneosobowe@digitalnetwork.pl wpisując w tytule słowo „Rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

III. 2. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres daneosobowe@digitalnetwork.pl powyżej.

III. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w  oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

III. 4. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.4. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

IV. PLIKI COOKIE I LOGI SYSTEMOWE

IV. 1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww.  osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

IV. 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookie umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu

IV. 3. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Serwisu lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki Użytkownika. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie w Serwisach jest dobrowolne.

IV. 4. Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

IV. 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:

 1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
 2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s,
 3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie,
 4. Opera https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html,
 5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

IV. 6. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie, w celu oceny efektywności naszych reklam.

IV. 7. Data ostatniej aktualizacji Polityki: 19 kwietnia 2022 roku.

Lider rynku
cyfrowej reklamy
zewnętrznej w Polsce